Polityka prywatności i bezpieczeństwa Szkoły Trenerów sp. z o.o.

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, postanowiliśmy udostępnić dokument, który prezentuje dotyczące przetwarzania danych stanowisko Szkoły Trenerów sp. z o.o. (dalej zwanej Szkołą Trenerów).

Dane osobowe

Szkoła Trenerów sp. z o.o. gromadzi dane osobowe w celu efektywnej obsługi realizowanych szkoleń i konferencji, promocji tworzonych produktów oraz wyczerpującej informacji dotyczącej świadczonych usług skierowanej do potencjalnych odbiorców tych usług.
Szkoła Trenerów nie udostępnia gromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim.
Odbiorcami zebranych danych osobowych są pracownicy Szkoły Trenerów sp. z o.o. oraz osoby współpracujące z nią przy realizacji świadczonych usług.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawienia.

Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Trenerów sp. z o.o. z siedzibą w Jachrance, adres: Jachranka 75H / 10, 05-140 Jachranka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000538965, NIP 5361918331, REGON 360546935, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

Rejestracja

Rejestracja do Newsletter’a Szkoły Trenerów na stronie Konferencji wymaga podania adresu poczty elektronicznej odbiorcy Newsletter’a. Jest to warunek konieczny skorzystania z tej usługi. Dane będą przetwarzane do czasu wypisania się odbiorcy z usługi.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej Szkoły Trenerów w zakresie przekazywania odbiorcom informacji na temat Konferencji Empatyczna Polska. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówione informacje. Podanie imienia pozwala zwracać się do czytelników z jego użyciem.
Dane osobowe zebrane w trakcie korespondencji pomiędzy Szkołą Trenerów a zainteresowaną osobą będą wykorzystane w celu odpowiedzi na zadane przez nią pytanie lub w celu zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy Szkołą Trenerów a osobą zainteresowaną.
Rejestracja do bazy uczestników danego wydarzenia (konferencji) wymaga podania w dostępnym na stronie internetowej formularzu następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Jest to warunek konieczny skorzystania z tej usługi.

Informacje podane w formularzach wykorzystywane są do kontaktów z Klientami Szkoły Trenerów oraz realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wszelkie gromadzone informacje, są przechowywane i przetwarzane przez Szkołę Trenerów sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Udostępnianie danych

Każda osoba korzystająca z usług Szkoły Trenerów posiada możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jej usług i udostępniać informacje na swój temat. Rejestracja jest dobrowolną decyzją użytkownika.
W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Szkoła Trenerów może udostępnić zgromadzone dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa osoby korzystającej z usług Szkoły Trenerów może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku jej komputera. Znajdują się w nich informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
Za pomocą plików Cookies nie jest możliwa identyfikacja użytkownika ani przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Pliki cookies są przechowywane na komputerach użytkowników w celu: lepszego dopasowania aplikacji do potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika, tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
Za pomocą zmiany ustawień można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej Szkoły Trenerów.

Cel polityki prywatności i bezpieczeństwa

Celem Szkoły Trenerów jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony zgromadzonym danym osobowym. Szkoła Trenerów zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w polityce prywatności i bezpieczeństwa o czym niezwłocznie będzie informować na swojej stronie internetowej oraz za pomocą wiadomości mailowych wysyłanych do użytkowników.

Każdą osobę korzystającą z serwisu i usług Szkoły Trenerów obowiązuje aktualna polityka prywatności.
Serwis nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszego serwisu, nie prenumerować elektronicznych biuletynów, e-learningów itp. oraz nie udostępniać swoich danych osobowych.

Szkoła Trenerów jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania, dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres: Szkoła Trenerów sp. z o.o. Jachranka 75H / 10, 05-140 Jachranka lub na adres mailowy: szkolatrenerowdojrzewalni@gmail.com.

Regulamin internetowej sprzedaży miejsc na szkolenie/ konferencję

1. Organizatorem szkolenia/ konferencji oraz organizatorem internetowej sprzedaży na konferencję jest Szkoła Trenerów Spółka z o.o.
2. Kupujący przed dokonaniem zakupu oraz Uczestnik szkolenia/ konferencji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.
3. Złożenie zamówienia zakupu uczestnictwa w szkoleniu/ konferencji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Sprzedaż jest ograniczona liczbą miejsc. Zgłoszenia zakupu będą przyjmowane do wyczerpania puli dostępnych miejsc.
5. Zakupu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez bezpośredni kontakt z Organizatorem Konferencji.
6. Kupujący miejsce wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym podaje swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, nazwę firmy, dane do faktury), dane uczestników (imię, nazwisko) oraz adres mailowy, na który zostanie wysłane potwierdzenie zakupu.
7. Płatności za zakupione szkolenia/ konferencje należy dokonać poprzez system tPay lub zgodnie z fakturą.
8. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. Zwrot należności możliwy jest na 14 dni przed Konferencją.
9.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji w razie zajścia okoliczności od niego niezależnych, tj. udokumentowany wypadek losowy prowadzącego szkolenie/ konferencję lub działanie siły wyższej uniemożliwiające jego przeprowadzenie.

Powrót na stronę główną