Organizatorzy

<a name="ilo"></a> Konferencja Empatyczna Polska powstała dzięki współpracy:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

Jest najstarszą placówką oświatową w Zduńskiej Woli. Dwa lata temu obchodziliśmy jubileusz stulecia istnienia. Jest to szkoła, która dba i pielęgnuje historię szkoły, jej tradycje, ale też jest szkołą otwartą na rozwój, współpracę, na dostosowanie warunków nauki do zmian, które wynikają ze zmian społecznych, z rozwoju nauki, wynikają z potrzeb edukacyjnych na miarę XXI wieku. W naszej szkole oprócz kształcenia przedmiotowego realizujemy projekty, w których uczniowie mają możliwość rozwoju swoich talentów i osiągają znaczące wyniki w konkursach, zdobywają doświadczenie. W procesie edukacji kierujemy się zasadą „nie ma edukacji bez relacji”, dlatego podejmujemy działania integracyjne, wolontariackie, wiele działań ma charakter zespołowy. To wszystko składa się na sukcesy naszych Uczniów, a jest też powodem satysfakcji z pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły. Tym, co osiągamy, dzielimy się z innymi nauczycielami, stąd pomysł i realizacja już drugiej Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA => EMPATYCZNA POLSKA, na którą serdecznie zapraszamy nauczycieli, rodziców i tych wszystkich, dla których ważne są zagadnienia edukacji, osiągnięcia nauki z tym związane, a także działania mające na celu ulepszenie polskiej szkoły, bo że wymaga ona zmian, wszyscy jesteśmy przekonani.

<a name="ratusz"></a>

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania, edukacji oraz promocji dorobku kulturalnego.

Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury należy:

– rozpoznawanie, rozbudzanie zaintersowań i potrzeb kulturalnych;
– przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
– kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
– organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w kraju i za granicą;
– współpraca z instytucjami kultury, z jednostkami oświatowo-wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami, regionalnymi i twórczymi, samorządami gminnymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań Miejskiego Domu Kultury.

Zadania realizowane są poprzez organizowanie:

– zespołowego uczestnictwa w kulturze;
– różnorodnych form edukacji kulturalnej;
– form indywidualnej aktywności kulturalnej;
– imprez kulturalnych;
– obchodów świąt narodowych oraz uroczystości ogólnomiejskich;
– różnorodnych form aktywizujących promocję miasta.

W Miejskim Domu Kultury działają grupy: taneczne, muzyczne, wokalne, teatralne, plastyczne, literackie, które biorą aktywny udział w życiu artystycznym miasta, regionu oraz w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych.

MDK jest animatorem wielu form działalności artystycznej, organizatorem licznych konkursów, wystaw i koncertów.

Od czerwca 2008 r. Miejski Dom Kultury uruchomił Filię na os. Karsznice.

www.mdk-zdunskawola.pl

Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii

Od 2006 roku wspieramy naszych Słuchaczy w rozwoju wyjątkowych kompetencji interpersonalnych, jakimi są: empatia wobec siebie i wobec innych. Kształcimy także trenerów komunikacji opartej na empatii, którzy nie tylko zdobywają umiejętność pracy z grupą ale też konkretny materiał do prowadzenia zajęć. Więcej spokoju, lepszy kontakt z otoczeniem i ze swoimi potrzebami oraz lepsza skuteczność działań, to naturalne efekty udziału w naszych programach rozwojowych. Jesteśmy dumni z tego, że ponad 95% naszych Absolwentów uważa udział w naszych zajęciach za wartościową inwestycję, a większość Słuchaczy wybiera nas po rekomendacji przyjaciół i znajomych. Działamy w standardzie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. www.szkolatrenerowempatii.pl

Lucyna Wieczorek, założycielka Szkoły, jest pomysłodawczynią konferencji Empatyczna Polska, której kontynuacją są konferencje z cyklu Empatyczna Edukacja – > Empatyczna Polska w Zduńskiej Woli.