Organizatorzy

Konferencja Empatyczna Polska powstała dzięki współpracy:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

Jest najstarszą placówką oświatową w Zduńskiej Woli. Sześć lat temu obchodziliśmy jubileusz stulecia istnienia. Jest to szkoła, która dba i pielęgnuje historię szkoły, jej tradycje, ale też jest szkołą otwartą na rozwój, współpracę, na dostosowanie warunków nauki do zmian, które wynikają ze zmian społecznych, z rozwoju nauki, wynikają z potrzeb edukacyjnych na miarę XXI wieku.

W naszej szkole oprócz kształcenia przedmiotowego realizujemy projekty, w których uczniowie mają możliwość rozwoju swoich talentów i osiągają znaczące wyniki w konkursach, zdobywają doświadczenie. W procesie edukacji kierujemy się zasadą „nie ma edukacji bez relacji”, dlatego podejmujemy działania integracyjne, wolontariackie, wiele działań ma charakter zespołowy. To wszystko składa się na sukcesy naszych Uczniów, a jest też powodem satysfakcji z pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Tym, co osiągamy, dzielimy się z innymi nauczycielami, stąd pomysł i realizacja już drugiej Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA => EMPATYCZNA POLSKA, na którą serdecznie zapraszamy nauczycieli, rodziców i tych wszystkich, dla których ważne są zagadnienia edukacji, osiągnięcia nauki z tym związane, a także działania mające na celu ulepszenie polskiej szkoły, bo że wymaga ona zmian, wszyscy jesteśmy przekonani.

Altra – Szkoła możliwości

Altra, autorska szkoła podstawowa w Jelczu Laskowicach, która rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2021 roku.

Celem szkoły jest rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie, talentów i pasji. Zależy nam na wspieraniu naturalnej ciekawości świata u dzieci i dostosowaniu tempa nauki do ich możliwości. Zrywamy ze schematem dzwonków, zapewniamy dzieciom czas na odpoczynek i kontakt z naturą, przez co uczą się efektywniej. Pracujemy projektowo, często poza ławkami, eksperymentując i ucząc dzieci współpracy, szacunku i komunikacji. Stawiamy na naukę języka angielskiego i możliwości poznawcze świata jakie on daje. Ważny dla nas jest rozwój praktycznej wiedzy o świecie. W założeniach szkoły ważny jest też rozwój samodzielności naszych uczniów. Metody pracy oparte są o alternatywne nurty edukacji i budowanie dobrych relacji.

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania, edukacji oraz promocji dorobku kulturalnego.

Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury należy:

– rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
– przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
– kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
– organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w kraju i za granicą;
– współpraca z instytucjami kultury, z jednostkami oświatowo-wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami, regionalnymi i twórczymi, samorządami gminnymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań Miejskiego Domu Kultury.

Zadania realizowane są poprzez organizowanie:

– zespołowego uczestnictwa w kulturze;
– różnorodnych form edukacji kulturalnej;
– form indywidualnej aktywności kulturalnej;
– imprez kulturalnych;
– obchodów świąt narodowych oraz uroczystości ogólnomiejskich;
– różnorodnych form aktywizujących promocję miasta.

W Miejskim Domu Kultury działają grupy: taneczne, muzyczne, wokalne, teatralne, plastyczne, literackie, które biorą aktywny udział w życiu artystycznym miasta, regionu oraz w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych.

MDK jest animatorem wielu form działalności artystycznej, organizatorem licznych konkursów, wystaw i koncertów.

Od czerwca 2008 r. Miejski Dom Kultury uruchomił Filię na os. Karsznice.

www.mdk-zdunskawola.pl

Masz pytania? Napisz do nas!

e-mail: konferencja@altra.edu.pl